Willem Boogman

composer
duration

ca 17:17 minutes

commissioned by

Johan Luijmes

dedicated to

Johan Luijmes

premieres

April 14, 2012, Orgelpark Amsterdam
Bert den Hertog - organ (first version)
October 25, 2014, Orgelpark Amsterdam: Geerten van de Wetering - organ (second version, 2014)
February 24, 2019, Orgelpark Amsterdam: Geerten van de Wetering - organ (third version, 2018)

De dag daagt

transitional music for daybreak from the cycle Day Daily
for organ (2010 | rev. 2018)

audio

00:00
/
00:00
Geerten van de Wetering - organ | ›Composer Portrait: Willem Boogman‹ February 24, 2019, Orgelpark, Amsterdam
Live recorded by Bert van Dijk for the Concertzender

revision history

November 2015, published in 2015
 • the registration is completely revised
 • small changes and corrections
 • new preface
2018, published in 2019
 • most of the tempi are faster
 • some bars have been deleted. The total duration is two minutes shorter than before
 • melody in the pedal is positioned differently with respect to the melodies in the manuals
 • new registrations
 • new performance notes

revisie geschiedenis

November 2015, gepubliceerd in 2015
 • de registratie is volledig gewijzigd
 • kleinere wijzigingen en correcties
 • nieuw voorwerk
Februari 2019, gepubliceerd in 2019
 • tempi zijn sneller
 • inkortingen waardoor de totale duur van het werk twee minuten korter is dan voorheen
 • melodie in het pedaal anders geplaatst ten opzichte van de melodieën in de manualen
 • nieuwe registraties
 • nieuwe uitvoeringsaanwijzingen

program notes

The subject of De dag daagt for (pipe) organ is the morning twilight, during which night turns into day. At that point the sun is still beneath the horizon, and the nearer it approaches the horizon, the lighter the sky becomes, and the stars are extinguished. We are able to discern more and more of our surroundings, which appear like »a ceremony,« as Wislawa Szymborska so beautifully puts it in her poem Early Hour [Wczesna godzina].

De dag daagt consists for the most part of minor triads. These are made up from the notes of the five-part chord which forms the basis for The Hours. (See panel below.) The notes were based on the frequencies of the sun (G, A-flat, D) and of the star HD 129929 (E, E-flat.) From the harmonic series of each of these five notes were derived seven minor triads, making thirty-five in total, including some which overlap.
Naturally enough, in the course of the piece the triads derived from the star descend and those derived from the sun ascend. At first they move in relation to a nocturnal ›horizon‹ (the minor second C-sharp /C: the major and minor third of the triad on A) and later in relation to our daytime horizon which has become visible at daybreak (the note G which is both one of the sun’s notes and the ›G‹ of Gea, the earth.)
Halfway through this process three musical figures appear, each with its own tempo. Without influencing each other, they are repeated six times, each of them getting more and more contours.
Furthermore, there is a motif (a descending major third: B-G) which crops up all the time as an untimely nightmare. However, this dissolves when it gradually becomes light. The music concludes at the moment that the first ray of sunshine reaches the earth.

(Translation: Robert Coupe)

toelichting

De dag daagt voor orgel gaat over de ochtendschemering waarin nacht overgaat in dag. De zon bevindt zich dan nog onder de horizon en naarmate zij de horizon nadert wordt de hemel steeds lichter en doven de sterren. Wij kunnen steeds meer waarnemen van onze omgeving die als »een ceremonie« opdaagt, zoals prachtig verwoord in het gedicht In de vroegte [Wczesna godzina] van Wislawa Szymborska.

De dag daagt bestaat overwegend uit kleine drieklanken. Deze zijn gebouwd op de tonen van het vijfstemmig akkoord waaruit De Uren bestaan. (Zie het kader hieronder.) De tonen werden gebaseerd op de frequenties van de zon (G-As-D) en de ster HD 129929 (E-Es). Uit de boventoonreeksen van deze vijf tonen werden voor ieder zeven kleine drieklanken afgeleid, vijfendertig in totaal, waaronder een aantal overlappingen.
Uiteraard dalen gedurende het stuk de van de ster afgeleide drieklanken en stijgen die van de zon. Zij bewegen eerst ten opzichte van een nachtelijke ›horizon› (de secunde Cis en C: de grote en kleine terts van de drieklank op A) en later ten opzichte van onze ›dagelijkse‹ horizon die door de aanbrekende dag zichtbaar is geworden (de toon G die zowel een toon van de zon is als de ›G‹ van Gea, de aarde).
Halverwege dit proces verschijnen drie muzikale gestaltes, ieder met z’n eigen tempo. Zonder elkaar te beïnvloeden worden ze zes keer herhaald waarbij ieder van hen steeds meer contouren krijgt.
Verder is er nog een te pas en te onpas opduikend motief (een dalende grote terts: B-G) als een ontijdige nachtmerrie. Deze lost echter op als het verder geleidelijk licht wordt. De muziek besluit met het moment dat de eerste zonnestraal de aarde bereikt


Day Daily - the cycle

Dag Dagelijks - de cyclus

The cycle Day Daily forms a network of compositions and sub-cycles such as Nous le chant and Day Daily – The Hours.
Day Daily consists of four sections composed for the transitional moments in the day: midnight (Nous le chant I & II), the break of day (De dag daagt for organ,) midday (One Noon for six percussionists) and nightfall (»wonen is het Westen« for small ensemble.)
These transitional moments are bound together by twenty short one-minute pieces from the cycle Day Daily - The Hours. Together these represent the twenty-four hours of the day.
All the sections may be performed separately.
De cyclus Dag Dagelijks vormt een netwerk van composities en deelcycli zoals Nous le chant en Dag Dagelijks – De uren.
Dag Dagelijks bestaat uit vier onderdelen die gecomponeerd zijn voor de overgangsmomenten van de dag: middernacht (Nous le chant I & II), het aanbreken van de dag (De dag daagt voor orgel), middag (One Noon voor zes slagwerkers) en het vallen van de avond (»wonen is het Westen« voor klein ensemble).
Deze overgangsmomenten worden met elkaar verbonden door twintig korte stukken van een minuut uit de cyclus Dag dagelijks - De uren. Samen staan zij voor de vierentwintig uren van de dag.
Alle onderdelen kunnen zelfstandig worden uitgevoerd.