Willem Boogman

composer


Lesgeven

Teaching

verbreed je muzikale horizon

Ik geef privé-les in compositie en orkestratie/instrumentatie, maar ook in het arrangeren van muziek en het maken van bewerkingen.

Muziekanalyse, geschiedenis van muziek, muziekfilosofie en notatie zijn daarbij ondersteunend of kunnen afzonderlijk worden bestudeerd.

Op al deze terreinen van muziek kan ik je helpen bij het maken van opdrachten, werkstukken en projecten.

broaden your musical horizon

I teach composition and orchestration/instrumentation, but also musical arrangement and how to make musical adaptations.

Musical analysis, musical history, philosophy of music and the art of notation are thereby supportive, or can be studied separately.

In all these fields of music I can help you with fulfilling your assignments, creating pieces and realizing projects.

maak gebruik van mijn kennis en ervaring. Ik deel die graag met je!

Als je geïnteresseerd bent in mijn lessen of als je mijn muzikale hulp nodig hebt kun je hier contact met me opnemen. Ik geef de lessen in Amsterdam.

use my knowledge and experience. I love to share it with you!

If you are interested in my lessons, or need my musical help you can contact me here. I am located in Amsterdam.
Stacks Image 4171
Raving for orchestra
(Fragment)
Stacks Image 4204
From Scratch I for seven musicians
(Fragment)

waarin geef ik les

compositie

Mijn lessen zijn gericht zijn op je persoonlijke en artistieke ontplooiing, op een praktische en realistische manier.
Inzicht verkrijgen in eigen drijfveren en overwegingen is daarbij onontbeerlijk.
Ik bied graag andere invalshoeken aan. Ik daag je zonodig uit om al te veilige grenzen te verleggen.
Het is van belang dat je technieken weet te vinden en toe te passen om het gewenste klinkend resultaat te realiseren.
Op de hoogte zijn van hoe andere componisten dat doen is belangrijk, maar even belangrijk is kennis van de elementaire wereld van muziek en de omgang daarmee.

instrumentatie/orkestratie

Systematisch en via opdrachten wordt de instrumentenkunde en de toepassing ervan in composities behandeld vanaf Monteverdi tot nu.


analyse van moderne muziek

Ik bied systematische bestudering van compositie-technieken en van de ontwikkeling van de omgang met klank vanaf Wagner tot en met de meest recente muziek.
Op deze manier leer je eigentijdse muziek, ook die van jezelf, in perspectief te zien. Dat kan inspireren en op ideeën brengen.

muziek-esthetica

Dieper wordt ingegaan op het functioneren van muziek. Aan de orde komen onderwerpen als de wereld der elementen (het ›elementale‹), het luisteren naar en maken van muziek (›genieting‹), de betekenis van muziek voor de ervaring van werkelijkheid (het ›liminale‹) en tijd als muzikaal element. Het onderlinge verband van deze begrippen zal naar voren worden gehaald.

muzieknotatie

Een goede kennis van muzieknotatie is belangrijk voor het ordenen van gedachten en om te zorgen dat anderen zonder problemen en verlies van tijd de partituren en partijen kunnen bestuderen en uitvoeren.
Ik heb veel ervaring op dit terrein omdat ik jarenlang als kopiist voor uitgeverij Donemus heb gewerkt.

what do I teach

composition

In my lessons I focus on your personal and artistic development, in a practical and realistic way.
Insight in your own motivation and considerations are therefore indispensable.
I like to offer different angles and perspectives. If needed, I will challenge you to stretch up too safe boundaries.
It is important that you know how to find and use techniques to realize the result you want.
To be up to date on how other composers work is important, but just as important is knowledge of the elementary world of music and how to go about in it.

orchestration/instrumentation

In a systematic way and through assignments I treat the knowledge of instrumentation and its application in composing from Monteverdi until now.

analysis of contemporary music

I offer systematic study of compositional techniques and of the development of the treatment of sound from Wagner to today’s most recent music.
This way you learn to see contemporary music, also your own music, in perspective, which can inspire and evoke ideas.

musical esthetics

You will learn to think more profoundly about the functioning of music. The topics covered include the world of elements (the ›elemental‹), listening to and making music (›enjoyment‹), the meaning of music for the experience of reality (the ›liminal‹) and time as a musical element. The interdependence of these concepts will be highlighted.

musical notation

A good knowledge of music notation is important for keeping your thoughts in order and ensuring that others can study scores and play from parts without unnecessary difficulty or loss of time.
I have a lot of experience in this field because I worked as a professional music copyist for publishing house Donemus for many years.

mijn motivatie

Componeren is altijd het enige vak geweest dat ik uitoefen. Dankzij deze focus heb ik niet alleen een bloeiende beroepspraktijk opgebouwd, maar ook een perspectief kunnen ontwikkelen op het componeren als autonome kunst én op alle mogelijke toepassingen ervan, zoals bijvoorbeeld in het theater.

Samenwerken met andere kunstenaars binnen en buiten de muziek is voor mij een vanzelfsprekendheid.

Naast mijn werk als fulltime componist (meer dan 30 jaar) wil ik mijn kennis van en ervaring met compositie delen met jou.
Het contact dat ik tot op heden heb met studenten, hen onderwijzen, begeleiden en stimuleren, behoort tot de meest inspirerende en dankbare ervaringen van mijn leven.

my motivation

Composing has always been my sole occupation. Thanks to this focus I have built a flourishing musical practice. In addition I developed a perspective not only on composing as an autonomous form of art, but also on all possible applications of music, like for instance in the theatre.

Working together with artists from the field of music or any other artistic discipline is self-evident for me.

Besides my work as a fulltime composer (for over 30 years) I want to share my experience with and my knowledge of composing with you.
The contact I have with students, to teach them, to coach and stimulate them, belongs to the most inspiring and gratifying experiences of my life.