Willem Boogman

composer


 

duration

13 minutes

scoring

soprano, alto, clarinet, violin, cello, percussion (one player), piano, electronics

commissioned by

Lunatree with financial support by the Performing Arts Fund NL

dedicated topremiere

september 18, 2016
Dordt Yart, Dordrecht
(Bach Festival Dordrecht)

Ensemble Lunatree:
Jennifer van der Hart – soprano, Fanny Alofs – alto,
Lars Wouters van den Oudenweijer – clarinet, Maikel Claessens – percussion, Toon Bierman – piano, Janneke van Prooijen – violin, Bence Huszar – violoncello

This score can be purchased from the composer
>>

Ihr Tore

Modulationes super Cantatam BWV 193
for soprano, alto, instruments and drones (2016 | 2017)


audio

listen here or at SoundCloud


Ihr Tore by Lunatree - live recording by Kees van de Wiel for Concertzender | December 8, 2018 Willem Twee Concertzaal, 's-Hertogenbosch


performance notes

Three mouvements of Ihr Tore, OPENING, the Aria for Soprano and the Aria for Alto, include electronic drones. Their sound files should be run from a laptop and projected via two loudspeakers.
The three sound files are available from the composer.


program note

In 1727 Johann Sebastian Bach wrote the cantata Ihr Tore zu Zion, BWV 193, on the occasion of the inauguration of the newly elected town council of the city of Leipzig. The score is only partially preserved: there are parts for soprano and alto, but those for tenor and bass are missing. Material for two oboes, two violins and viola has survived, but not for basso continuo. Supposedly parts for trumpets and timpani are also lost.
There are three parts and two recitatives left: the opening chorus, a recitative for soprano, the soprano aria, a recitative for alto, followed by the alto aria.

In my music I included the remains of the cantata, without the repetitions.
The missing bass I filled in with simultaneously sounding electronic drones on a low D, the fundamental, with the exception of one drone, which plays tones from the harmonic spectrum of the D.
These drones share the same rhythm, which is derived from the twenty-five notes of the main theme of Bach's opening chorus, only respectively four, eight, sixteen and thirty-two times slower. The slowest rhythm covers the entire opening section, the aria for soprano in retrograde (the rhythm in reversed order) and the aria for alto in original order.
The two recitatives are accompanied by percussion.

On the drones I built a new music that surrounds the remains of Bachs cantata like a veil. This new music is, as are the drones, entirely based on the main melodies from the opening chorus and both arias by Bach. With the help of compositional techniques (›modulationes‹) that intervene in the parameters, the DNA of the melodies, I made the existing material take on all kinds of new shapes. For example, I combined the rhythm from one melody with the pitch of another, or replaced the pitches of a melody by Bach by the neighboring overtones of the fundamental D, while the rhythm remained intact.
The subtitle of my work, Modulationes super Cantatam BWV 193, refers to this modulation-techniques, using the concept of ›modulationes‹ in its original sense of ›the measuring of music‹.

While composing, I often had the impression that I was looking through an opening to Bachs work, or that Bachs work was the opening through which I had a view on something new, a new music. I hope that the audience will have a similar experience. Therefore I thought it appropriate to restrict the title of the work to Ihr Tore - Your gates.

(Translation by Sandra Macrander)

|

toelichting

In 1727 schreef Johann Sebastian Bach de cantate Ihr Tore zu Zion, BWV 193, ter gelegenheid van de wisseling van het stadsbestuur van Leipzig. Van de bladmuziek is maar een deel bewaard gebleven: er zijn partijen voor sopraan en alt, maar die voor tenor en bas ontbreken. Verder is er materiaal voor twee hobo’s, twee violen en altviool, maar niet voor basso continuo. Men vermoedt dat partijen voor trompetten en pauken eveneens verloren zijn gegaan.
Er zijn drie delen en twee recitatieven overgebleven: het openingskoor, een recitatief voor sopraan, de sopraan-aria, een recitatief voor alt gevolgd door de alt-aria.

De restanten van de cantate nam ik, zonder de herhalingen, op in mijn muziek.
De ontbrekende bas heb ik ingevuld met gelijktijdig klinkende elektronische drones op een lage D, de grondtoon, met uitzondering van één drone, die tonen speelt uit het harmonisch spectrum van de D.
Deze drones hebben hetzelfde ritme, ontleend aan de vijfentwintig noten van het hoofdthema van Bachs openingskoor, maar dan respectievelijk vier, acht, zestien en tweeëndertig maal langzamer. Het langzaamste ritme beslaat achtereenvolgens het hele openingsdeel, de aria voor sopraan in retrograde (het ritme van achter naar voren), en de aria voor alt in de oorspronkelijke volgorde.
De beide recitatieven worden begeleid door slagwerk.

Op de drones bouwde ik een nieuwe muziek die de overblijfselen van Bachs cantate als een sluier omgeeft. Deze nieuwe muziek is, zoals de drones, geheel gebaseerd op de belangrijkste melodieën uit het openingskoor en de beide aria’s van Bach. Met hulp van componeertechnieken (›modulationes‹) die ingrijpen in de parameters, het DNA, van de melodieën, liet ik het bestaande materiaal allerlei nieuwe gedaantes aannemen. Zo combineerde ik ondermeer het ritme van de ene melodie met de toonhoogte van een andere, of verving de toonhoogtes van een melodie van Bach door in de buurt liggende boventonen van de grondtoon D, terwijl het ritme intact bleef.
De ondertitel van mijn werk, Modulationes super Cantatam BWV 193, verwijst naar deze modulatie-technieken, waarbij het begrip ›modulationes‹ gebruikt wordt in de oorspronkelijke betekenis van ›het meten van muziek‹.

Tijdens het componeren had ik vaak het idee dat ik door een opening naar Bachs werk keek, of dat Bachs werk de opening was waardoor ik uitzicht had op iets nieuws, een nieuwe muziek. Ik hoop dat de luisteraars iets soortgelijks zullen ervaren. Daarom vond ik het passend de titel van het werk te beperken tot Ihr Tore – Uw poorten.

Back to top